YAŞLI HASTALARDA İLAÇ KULLANIM KURALLARI

YAŞLI HASTALARDA İLAÇ KULLANIM KURALLARI

     YAŞLI  HASTALARDA  İLAÇ  KULLANIM  KURALLARI

                Akılcı ilaç kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre; hastaya doğru tanının konması sonrasında , etkinliği kanıtlanmış ve   güvenilir bir tedavi seçilmesi, hastayı bilgilendirerek  tedaviye başlanması, tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve   değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir yaklaşımdır.  Ancak   hepsinden  önce   polifarmasi   kavramını anlamamız gerekir.

Polifarmasi, ‘çoklu ilaç kullanımı’ anlamına gelmektedir. Polifarmasi ile ilgili birden çok tanım mevcuttur. Bunlardan  bazıları :

• Birden fazla endikasyon için çok sayıda ilaç kullanımı

• İki ya da daha fazla ilacın en az 240 gün süreyle bir  arada kullanımı

• Dört ya da daha fazla ilacın birlikte kullanımı

• En az bir gereksiz ilaç kullanımı

• Bir ilacın yan etkisini tedavi etmek için başka bir ilaç  kullanımı

• 5 ya da daha fazla ilaç kullanımı

• 3 veya daha fazla ilaç kullanımı

• Klinik endikasyondan fazla ilaç kullanımı

Polifarmasi giderek artan, küresel bir sağlık sorunudur. Gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık  %30’u 5 veya daha fazla ilaç almaktadır. Yapılan bir çalışmada 75 yaş üzeri hastalarda ülkeler arasında farklılık  izlenmekle birlikte, polifarmasi sıklığı %40 dolaylarında  görüldüğü saptanmıştır. Görülme sıklığı topluluk içinde  yaşayan yaşlılar ile bakım evinde yaşayan yaşlılar arasında da farklılık göstermektedir.   Avrupa ülkesindeki bakım evlerinden bildirilen en son  çalışmada, polifarmasi görülme sıklığı %49.7 olarak bildirilmiştir. Ayrıca, ABD’de, bakım evinde kalan yaşlıların yaklaşık %40’ının aynı anda ≥9 ilaç kullandığı bildirilmiştir.

           Yaşlılarda kronik hastalıkların da arttığı düşünülürse, polifarmasinden kaçınmak oldukça zor olacaktır.  Polifarmasi etyolojisinde en sık rol oynayan faktör çoklu hastalık  birliktelikleridir. Polifarmasi   nedenlerinden  biri de  çoklu hastalığı olan bireylerin farklı uzman hekimlere başvuruları sırasında hekimlerin birbirinden habersiz   ilaç reçetelemeleridir. Bunun neticesinde birden fazla aynıiçerikli muadil ilaçların kullanımı dahil çoklu ilaç kullanımı  ortaya çıkmaktadır. Hekimlerin ilaç yan etkileri veya ilaç  etkileşimi ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmaması, ilaç  yan etkisi ile doktora başvuran bir yaşlının mevcut şikayetinin yeni bir hastalığa ait bir semptom olarak algılanmasına  ve o semptomu gidermek için yeni bir ilaç reçetelenmesine  sebebiyet verebilmektedir.  

          Uygunsuz ilaç kullanımı sadece ilaç yan etkilerine yol  açmaz. Aynı zamanda ilaç-ilaç etkileşimine, İlaç-hastalık  etkileşimine, ilaç uyumsuzluğuna, , fonksiyonel ve bilişsel durumda kötüleşmeye, hastaneye yatışlarda artışa, ölüme ve maliyette artışa yol açabilmektedir.

           Yaşlılarda büyük bir dikkatle kaçınılması veya kullanılması gereken ilaçlar vardır Bunlardan en önemlileri  antikolinerjik ve sedatif ilaçlardır. Bunlar fiziksel ve bilişsel performansı kolaylıkla zedeleyebilirler. Yan etkileri arasında  hafızanın zayıflaması, konfüzyon, halüsinasyon, ağız kuruluğu, görmede bulanıklık, kabızlık, mide bulantısı, üriner  retansiyon, terleme ve taşikardi gösterilebilir, ve bunlar   yaşlılar için oldukça zarar verici olabilir. Ayrıca,  hipoglisemiye yol açan ilaçlar ve warfarin yaşlılarda oldukça   dikkatli bir şekilde kullanılması gereken ilaç gruplarıdır. Bu ilaçlar yaşlıların acil servise gitme oranının   1/3’ünden sorumlu görülmektedir.

          Sonuç olarak polifarmasi, morbidite ve mortaliteyi  arttıran, yaşam kalitesini bozan ve tedavi maliyetini arttıran   önemli bir geriatrik sendromdur. Bu nedenle yaşlıda uygun ilaç tedavisinin düzenlenmesi, geriatrik hasta yönetiminde önde gelen hedeflerden biri olmalıdır. Polifarmasi  yönetiminde, yaşlı hastaya yeni bir ilaç başlanmadan  önce hastanın kapsamlı geriatrik değerlendirmesi yapılarak   bireye özgü tedavi hedefleri belirlenmeli ve akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda en uygun tedavinin verilmesi   amaçlanmadır. Yaşlı bireylerde , polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımını azaltmak, tedavinin önemli hedeflerinden olmalıdır

Uzm. Dr. Murat Hakan AKYURT

İç Hastalıkları