Etik Kurallar

ÖZET

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Tapdi A.Ş.”, “Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla kurumsal değerleri ile uyumlu olarak insana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak ve etik kurallar içinde hareket etmektedir

Türkiye’de mesleki etik ilkelerinin denetlenmesini sağlamak amacıyla yapılan ilk düzenlemeler, 1928 yılında çıkarılan 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” ile günümüze kadar ulaşmış olup süreç zarfında gelişen hukuki süreçler ve düzenlemeler doğrultusunda bunlara ek olarak kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile çalışmaktadır.

 

GİRİŞ

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Tapdi A.Ş.”, “Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla Tıp etiğinin dört temel ilkesine, toplumsal, çevresel ve yasalar doğrultusunda etik kurallarımız oluşturulmaktadır.

 

A. ZARAR VERMEME İLKESİ

 

“Önce zarar verme (primum non nocere)” -Hipokrat

 

Tıbbi uygulamalarda, hastanın zarar görme olasılığı vardır. Bazen hastaya yarar sağlama sırasında, bazen de hastanın daha büyük zararlardan korunması girişimleri sırasında hasta risk alınabilmektedir. Hekimin, tanı ve tedaviye yönelik işlemlerde, işlemin yararları ve olası risklerini iyi bilmesi ve buna göre davranması gerekmektedir. Kurum olarak hekimin işlem esnasında aldığı önlemlere ek olarak kurumumuz gerekli önlemleri almaktadır.

 

B. ÖZERKLİĞE SAYGI İLKESİ

Hastaların haklarına saygı göstermek ve tıbbi bakım ile ilgili kararlara onların katılımını sağlamaktır. Hastanın ya da hizmeti alan bireyin özerk seçimlerine saygı duyulmakta ve bir işlem ya da tedaviye başlamadan önce hastaya bilgi verip onay alınmaktadır.

 

C. ADALET İLKESİ

 

"Hukuk bir gün, herkese lazım olur…"

 

Tıbbi kaynakların ihtiyaca göre dürüstçe ve hakça paylaştırılmakta ve bu ahlaki ilke ile tedavi ve bakımda, kullanılan araç, gereç ve teknik donanım kaynakları, hastanın bireysel gereksinimleri belirlenip eşitlik ilkesine uygun olarak dağılımı kurumumuzca sağlanmaktadır. Hastalar; etnik kökenleri, politik inançları, milliyetleri, cinsiyetleri, dinleri ya da kişisel özellikleri, birileri ile olan yakınlıkları ne olursa olsun, gerekli sağlık bakımını adilce ve en iyi şekilde alma hakkına mahrum edilmemekte ve  bir suçtan dolayı hüküm giyen kişiler dahi, gerekli tıbbi bakımı almak konusunda diğerleriyle eşit haklarını kullanabilmektedir. Sağlık personelimiz bakmakla yükümlü oldukları hastalar arasında adil bakım yapmakta ve  toplumun tüm üyelerine aynı oranda bakım vermek mümkün olmadığı anlarda bile kişilerin bakım imkânlarına ulaşım konusunda, eşit olanaklara sahip olmaları sağlanmaktadır.

 

D. YARAR SAĞLAMA İLKESİ

Sağlık meslek etiğinin, en eski ilkesi yararlılık ilkesidir. Bu ilke, sayesinde sağlık çalışanı hastanın yaşamına destek verir, onu tedavi ederek ağrı ve acısını dindirmeye yönelik tedavisini uygulamaktadır.

 

E.YASALARA UYGUNLUK

 1. Anayasal düzenlemeler
 2. Sermaye Piyasası Kanunu
 3. Türk Ticaret Kanunu
 4. İş Kanunu
 5. Sağlık Hukukuna dair mevzuat

Çerçevesinde kurumumuz sorumluluklarını yerine getirmektedir.

F. PAY SAHİPLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

 

 1. Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedarımıza adil muamele bulunur ve haklarını koruruz
 2. Pay sahiplerimizin yatırımlarını etkin ve verimli olacak şekilde yönetiriz
 3. Hissedarlarımızın, Kamuyu aydınlatmakla yükümlü olduğumuz bilgilere; zamanında, tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlarız.
 4. Hissedarlarımızdan; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanmasına önem verilmesi ve çalışanların arasında (ırk,cinsiyet,inanç,dini vb.) ayrımcılık ve tacize maruz bırakılmamalarını beklemekteyiz.

 

G. HASTA İLİŞKİLERİMİZ ve HASTALARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

 

Kurum sitemizde yayınlanan Hasta Hakları bölümünde yayınlanmıştır.

 

https://tinaztepe.com/tr/kurumsal/hasta-haklari

 

 

H. İŞ SÜREKLİLİĞİ

Kurumumuz tarafından sahip olunan, toplanan, kullanılan, yönetilen kayıtların, bilgilerin, doğru ve tam olması gerektiğini; kontrolümüz altındaki bilgilerin, raporların, kayıtların bütünlüğünden ve saklanmasından sorumlu olduğumuzun farkında olup KVKK ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde iş sürekliliği sağlanmaktadır.

 

İ. KURUMUN VE ÇALIŞANLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI

 • paylaşım (birimler arası bilgi alışverişi)
 • mesaiye uyum (çalışan sorumluluğu)
 • iş yeri güvenliği (kurum sorumluluğu
 • kişisel bakım (çalışan sorumluluğu)
 • çalışma alanı ve ortamı (kurum sorumluluğu)
 • ayrımcılık ve taciz (çalışan ve kurum sorumluluğu)

 

 

J. SIR SAKLAMA İLKESİ

 

 “Hastama ait bilgileri kimseye açıklamayacağım ve onları sır olarak saklayacağım”

                                                                                                      HİPOKRAT ANDI

 

Sağlık personeli, sağlık kurumunda hastalar hakkında öğrendiği tüm bilgileri gizli tutmak durumundadır. Personel, hizmet verdiği bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan mahremiyetinin korunmasını sağlamakla yükümlü olup, hizmet verdiği bireyin kendisi ya da ailesi ile ilgili olarak paylaştığı bilgileri, yasal zorunluluk ve kendisinin ya da üçüncü kişilerin hayatını tehdit eden bir zorunluluk olmadığı sürece bireyin rızası olmaksızın başka bireylerle paylaşılmaması kurum ilkeleri ve KVKK gereğince güvence altındadır. Kayıtların gizliliğine özen gösterir ve kayıtlara hastanın bakım ve tedavisiyle doğrudan ilgili olmayan kişilerin ulaşmasını engelleyici önlemleri alır

 

K. YÖNETSEL KOŞULLAR

 • Demokratik yönetim anlayışı
 • Yetki ve sorumlulukların tanımlanması
 • Yetkilendirme
 • Kişilerin kendi kendini geliştirmeleri için ortam sağlanması

Ekip çalışmasındaki en önemli koşul, üst yönetimin ekip çalışanlarının birbirleriyle olan yaklaşımının temel ilkelerini kavramakta, benimsemekte ve desteklemektedir. Yönetim biriminin ilgi ve desteği olmadan ekip yaklaşımını uygulamak mümkün olmamakla birlikte diğer bir koşul ise, hem yöneticilerimizin hem de çalışanlarımızın değişime açık olmaları ve yöneticilerimiz demokratik yönetim anlayışını benimsememektedir.

 

 

L. ETİK KURULLAR

Etik kurul, tıbbi etik veya yasal konularda görüş bildirmek üzere, ülkemizde ilk kez 1990’ların başında, tıp fakülteleri bünyesinde oluşturulmaya başlanmış kurullardır.

 

 Kurum,  çalışanlarının yaşadığı etik ikilemlerde yol gösterici, zor kararlara manevi destek verme, hasta hakları ve tıp etiği konusundaki bilgi ve duyarlılıklarını arttırma yönelik çalışmalar yapmakta ve uygulamamaktadır.

 

M. HASTANEMİZ ETİK KURULUNUN GÖREVLERİ

 • Eğitim kaynağı olmak,
 • Klinikte ortaya çıkan sorunlara yol göstermek,
 • Çözüm önerileri sunmak,
 • Elde bulunan sınırlı kaynakların adaletli kullanımını sağlamak,
 • Tedavi edici değeri az olan ya da olmayan bir etkenin denenmesine karar vermek,
 • Etik konulu seminerlerde ve toplantılarda danışmanlık ve önderlik etmek,
 • Hastaya, hasta yakınlarına ve hastane çalışanlarına gereksinim duydukları konularda danışmanlık yapmak,
 • Bireysel olarak verilen hasta bakım kararlarında etkili olabilecek etik değer yargılarını incelemek,
 • Kurula getirilen konularda ileriye dönük kapsamlı hedefler bulmak,
 • Birimler arası iş birliği ile danışman üyelerin kurula katılımını sağlamak,
 • Hastane çalışanlarının birbirleriyle ya da hasta ve hasta yakınlarıyla ilgili olarak yaşadıkları sorunlarda uzlaştırıcı ve yol gösterici olmaktır.

 

 

Kurumumuz belirtildiği gibi hem sektörel hem toplumsal (bulunduğu çevre ve kültürel) ve yasal düzenlemeler çerçevesinde etik kurallarını oluşturmakta ve uygulamaktadır.